3 đặc khu kinh tế sẽ tạo ra hàng chục tỉ USD?


3 đặc khu kinh tế sẽ tạo ra hàng chục tỉ USD?


Thủ tướng đồng ý phải tạo thể chế vượt trội cho các đặc khu. Vậy những đặc điểm vượt trội là gì? Có rất nhiều nhóm chính sách được đề ra nhưng tiêu chí chung là ưu đãi cao hơn, thuận lợi hơn so với quy định của các luật hiện hành và các dự […]